Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Πρόταση πρακτικού/ψήφισμα για το ζήτημα της σύγχρονης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ...... ΔΣ/Νηπ/γείου 


Οι εκπαιδευτικοί του ..... ΔΣ/Νηπ/γείου συζητήσαμε για το ζήτημα της «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» 

Σημειώνουμε τα παρακάτω: 

1. Την ανάγκη διατήρησης του κλίματος συνεργασίας με τους μαθητές του Σχολείου/Νηπιαγωγείου, οι οποίοι λόγω και της νεαρής ηλικίας τους, χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής προσέγγισης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της μετάδοσης του μαθήματος με μέσα τεχνολογίας και χρήση κάμερας. Η δια ζώσης διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε να υποκαθιστάται. Η εξ αποστάσεως δεν είναι εκπαίδευση και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών 
2. Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ζωντανή μαθησιακή διαδικασία, Η εισαγωγή μίας κάμερας γενικότερα επηρεάζει τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ασκήσει προσηλωμένος το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο, ενώ την ίδια στιγμή υποβάλλει τους μαθητές στην έννοια της παρακολούθησης. Η παρουσία μίας κάμερας στο σπίτι, για παιδιά τόσο μικρής ηλικίας, διαμορφώνει σε αυτά την αντίληψη ότι αποτελεί ένα απολύτως φυσιολογικό δεδομένο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σε ανυπολόγιστο βαθμό τη συμπεριφορά τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

3. Τους σημαντικούς κινδύνους, που μία τέτοια διαδικασία ενέχει για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών αλλά και για τη διατάραξη του εν γένει παιδαγωγικού κλίματος, που πρέπει να υφίσταται σε κάθε τάξη αλλά και σε κάθε σχολική μονάδα είτε πραγματοποιείται από το σχολείο είτε από το σπίτι. 

4. Το γεγονός, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε παιδιά Δημοτικού είναι καθαρά συνεργατική – διαλογική μεταξύ δασκάλου και μαθητών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, ότι υφίσταται στάδιο παράδοσης του μαθήματος, με κάμερες και με απόσταση 

5. Την παιδαγωγική επιστημονική θέση ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι άτοπο να χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο διδασκαλίας και κάλυψης της ύλης κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας αναστολής της λειτουργίας τμημάτων ή και όλης της σχολικής μονάδας λόγω κρουσμάτων covid 19. Eπιπροσθέτως, την εκτίμηση για τον αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα των ωρολόγιων προγραμμάτων που προβλέπονται στην σχετική εγκύκλιο και οδηγεί σε εξωπραγματικά και ανθυγιεινά ωράρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς στην οθόνη. 

6. Το σχολείο μας δεν έχει παράσχει ούτε έχει τη δυνατότητα να παράσχει σε κανέναν/καμία μαθητή/τρια ούτε και εκπαιδευτικό τα τεχνολογικά εργαλεία για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως και υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν ούτε δικά τους τεχνολογικά μέσα για να συμμετέχουν σε σύγχρονη εξ αποστάσεως. Είναι αντιεπαγγελματικό να αποκλείεται υποχρεωτικά ένας αριθμός μαθητών. Με την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί οξύνονται, οδηγώντας χιλιάδες μαθητ(ρι)ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκτός της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης! 

Με βάση τα παραπάνω: 

δηλώνουμε την αδυναμία εφαρμογής στη σχολική μονάδα των διατάξεων της αρ. 120126/ΓΔ4 [ΦΕΚ Β3882/12-9-2020] ΚΥΑ «Παροχή σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» με την απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο καθώς και γενικότερα την σύγχρονη εξ αποστάσεως σε όλα τα Τμήματα του___ Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου και παράλληλα δηλώνει πως με αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης, συλλογικότητας και αλληλεγγύης, θα κρατήσει ζωντανή τη στήριξη την επαφή, την επικοινωνία και την παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, σε κάθε περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας λόγω κρουσμάτων της πανδημίας. 

Επίσης: 

Θεωρούμε σοβαρό καμία και κανένας να μην εργάζεται με δικά του μέσα. Το κόστος του εξοπλισμού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου και όχι των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, θα παρέχουν την εργασία τους στο χώρο του σχολείου. Η οικία μας και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε δεν ανήκουν στο υπουργείο. 

Καταγραφή όλων των αναγκών/ελλείψεων των μαθητών και κάλυψη όλων των μαθητών/μαθητριών μας με εξοπλισμό (δωρεάν Η/Υ, κάμερα, ηχεία, εκτυπωτή, μελάνια, χαρτί, δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο) και των εκπαιδευτικών που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για την παροχή εξ αποστάσεως, χωρίς αποκλεισμούς για χιλιάδες μαθητές των δημόσιων σχολείων της χώρας με βάση τη συνταγματική επιταγή της παροχής δημόσιας/δωρεάν εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες. 

υπογραφές


ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ______ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ _______________

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του___Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου______________, έπειτα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας, Προϊσταμένου/νης αυτού ___________, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση στις _____________ στον χώρο του Σχολείου και εκτός διδακτικού ωραρίου με θέμα ημερήσιας Διάταξης «Λήψη απόφασης περί της δυνατότητας εφαρμογής της Ταυτόχρονης σύγχρονης Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα ________ μέλη του βρέθηκαν παρόντα τα ____________ και συγκεκριμένα οι: 1] __________ 2] _________ …

Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1 [ΦΕΚ 1340/2002] ο Σύλλογος Διδασκόντων «…έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες…». Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 120126/ΓΔ4 [ΦΕΚ Β3882/12-9-2020] κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτησης σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παριστάμενα μέλη, τα οποία και εξέφρασαν την άποψή τους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Σύλλογος Διδασκόντων αφού έλαβε υπόψη του τα παρακάτω!

1. Την ανάγκη διατήρησης του κλίματος συνεργασίας με τους μαθητές του Σχολείου, οι οποίοι λόγω και της νεαρής ηλικίας τους, χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής προσέγγισης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της μετάδοσης του μαθήματος με μέσα τεχνολογίας και χρήση κάμερας. Η δια ζώσης διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε να υποκαθιστάται. Η εξ αποστάσεως δεν είναι εκπαίδευση και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών

2. Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ζωντανή μαθησιακή διαδικασία, Η εισαγωγή μίας κάμερας γενικότερα επηρεάζει τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ασκήσει προσηλωμένος το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο, ενώ την ίδια στιγμή υποβάλλει τους μαθητές στην έννοια της παρακολούθησης. Η παρουσία μίας κάμερας στο σπίτι, για παιδιά τόσο μικρής ηλικίας, διαμορφώνει σε αυτά την αντίληψη ότι αποτελεί ένα απολύτως φυσιολογικό δεδομένο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σε ανυπολόγιστο βαθμό τη συμπεριφορά τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

3. Τους σημαντικούς κινδύνους, που μία τέτοια διαδικασία ενέχει για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών αλλά και για τη διατάραξη του εν γένει παιδαγωγικού κλίματος, που πρέπει να υφίσταται σε κάθε τάξη αλλά και σε κάθε σχολική μονάδα είτε πραγματοποιείται από το σχολείο είτε από το σπίτι. 

4. Το γεγονός, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε παιδιά Δημοτικού είναι καθαρά συνεργατική – διαλογική μεταξύ δασκάλου και μαθητών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, ότι υφίσταται στάδιο παράδοσης του μαθήματος, με κάμερες και με απόσταση

5. Την παιδαγωγική επιστημονική θέση ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι άτοπο να χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο διδασκαλίας και κάλυψης της ύλης κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας αναστολής της λειτουργίας τμημάτων ή και όλης της σχολικής μονάδας λόγω κρουσμάτων covid 19. Eπιπροσθέτως, την εκτίμηση για τον αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα των ωρολόγιων προγραμμάτων που προβλέπονται στην σχετική εγκύκλιο και οδηγεί σε εξωπραγματικά και ανθυγιεινά ωράρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς στην οθόνη. 

6. Το σχολείο μας δεν έχει παράσχει ούτε έχει τη δυνατότητα να παράσχει σε κανέναν/καμία μαθητή/τρια ούτε και εκπαιδευτικό τα τεχνολογικά εργαλεία για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως και υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν ούτε δικά τους τεχνολογικά μέσα για να συμμετέχουν σε σύγχρονη εξ αποστάσεως. Είναι αντιεπαγγελματικό να αποκλείεται υποχρεωτικά ένας αριθμός μαθητών. Με την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί οξύνονται, οδηγώντας χιλιάδες μαθητ(ρι)ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκτός της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης!

Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουμε:

(ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία) να δηλώσουμε την αδυναμία εφαρμογής στη σχολική μονάδα των διατάξεων της αρ. 120126/ΓΔ4 [ΦΕΚ Β3882/12-9-2020] ΚΥΑ «Παροχή σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» με την απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο καθώς και γενικότερα την σύγχρονη εξ αποστάσεως σε όλα τα Τμήματα του___ Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου και παράλληλα δηλώνει πως με αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης, συλλογικότητας και αλληλεγγύης, θα κρατήσει ζωντανή τη στήριξη την επαφή, την επικοινωνία και την παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, σε κάθε περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας λόγω κρουσμάτων της πανδημίας.

Επίσης:

Θεωρούμε σοβαρό καμία και κανένας να μην εργάζεται με δικά του μέσα. Το κόστος του εξοπλισμού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου και όχι των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, θα παρέχουν την εργασία τους στο χώρο του σχολείου. Η οικία μας και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε δεν ανήκουν στο υπουργείο. 

Καταγραφή όλων των αναγκών/ελλείψεων των μαθητών και κάλυψη όλων των μαθητών/μαθητριών μας με εξοπλισμό (δωρεάν Η/Υ, κάμερα, ηχεία, εκτυπωτή, μελάνια, χαρτί, δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο) και των εκπαιδευτικών που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για την παροχή εξ αποστάσεως, χωρίς αποκλεισμούς για χιλιάδες μαθητές των δημόσιων σχολείων της χώρας με βάση τη συνταγματική επιταγή της παροχής δημόσιας/δωρεάν εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες.

    

     

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου