Κυριακή 28 Ιουνίου 2015

Η πρόταση που κατέθεσαν οι Παρεμβάσεις για τα οικονομικά του Συνδικάτου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2015 – 2016
(Διαχείριση 3/6/2015 – 2/6/2016)
………………………………………………………………………………………..
ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛ.        ΑΡΘΡΟ            ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ
                                             
       1             ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
                      ΧΡΗΣH                                                                                673.020
       2               ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ                            2.505.000     
       α΄              Χρήσης 2014 – 2015 (Μέλη 60.000 Χ 18 ευρώ)    1. 080. 000
       β΄              Παλαιών Χρήσεων                                                     1. 300. 000
       γ΄              Μεμονωμένες συνδρομές                                                  5. 000
       δ΄              Συνδρομές στήριξης διωκομένων εκπ/κών
                      (60.000 Χ 2 ευρώ)                                                            120.000
       3               ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                        20.000
       α΄              Τόκοι Τακτικού Αποθεματικού                                           8.000
       β΄              Τόκοι αποθεματικού Αγοράς Ακινήτου                           12.000


                        ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ                                 150.000
       α΄              Εγγυοδοσίες προμηθευτών                                               5.000
       β΄              Καταθέσεις για ενίσχυση αναξιοπαθούντων εκπ/κών  30.000
       γ΄              Εισπραχθέντα αχρεωστήτως από Συλλόγους                 5.000
       δ΄              Επιστροφή δανείων τακτικών υπαλλήλων                    10.000
       ε΄              Επιστροφή λοιπών δανείων                                            60.000
       στ΄            Λοιπά αχρεωστήτως εισπραχθέντα                                40.000

4                                                      ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                          10.500
       α΄              Επιχορηγήσεις Εκπαιδευτικών Συνεδρίων                     2.000
       β΄              Λοιπές επιχορηγήσεις                                                         500
       γ΄              Δωρεές                                                                                  500
       δ΄              Εισφορές – Έκτακτες συνδρομές                                       500
       ε΄              Έκτακτη συνδρομή για αγορά ακινήτου                         7.000

                                 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                          3.338.520


ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛ.         ΑΡΘΡΟ            ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ

1                                                           ΔΙΑΦ                ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                  1.182.900
       α΄              Έξοδα Γενικών Συνελεύσεων                                       50.000
       β΄              Έξοδα αντιπροσώπων Συλλόγων                             200.000
       γ΄              Συμμετοχή σε υπερκείμενες οργανώσεις                   400.000
       δ΄              Εκπαιδευτικά και λοιπά Συνέδρια                                 30.000
       ε΄              Έξοδα Παιδαγωγικών Ερευνών                                    40.000
      στ΄             Κινητοποιήσεις για διεκδίκηση αιτημάτων                  300.000
       ζ΄              Δικαστικά έξοδα                                                            110.000
       η΄              Δημόσιες σχέσεις – Εκδηλώσεις                                     5.000
       θ΄              Δημοσιεύσεις & λοιπά έξοδα Τύπου                              3.000
        ι΄              Δαπάνες οικονομικού ελέγχου                                       2.000
        ια΄            Επαφές και σχέσεις με οργανώσεις εξωτερικού           7.000
        ιβ΄            Κοινωνικές Παροχές                                                     10.000
        ιγ΄            Κοινόχρηστες δαπάνες                                                  6.500
        ιδ΄           Γραφική Ύλη – Έντυπα – Φωτοαντιγραφικά                4.600
        ιε΄ Έρανοι – Φιλοδωρήματα – Φιλοξενία                                      1.800
        ιστ΄         Διάφορα μικροέξοδα                                                        1.500
         ιζ΄           Αγορά αναλωσίμων                                                        4.500
         ιη΄          Απρόβλεπτα έξοδα                                                         4.000
         ιθ΄          Έξοδα καθαριότητας                                                       3.000

2                                                                                 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                        98.500
         α΄           Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά                                         30.000
         β΄           Ταχυδρομικά                                                                  10.000
         γ΄           Φωτισμός                                                                         12.000
         δ΄           Ύδρευση                                                                           1.500
         ε΄            Συντήρηση και μεταρρύθμιση ακινήτων                      20.000
         στ΄         Συντήρηση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού                 10.000
          ζ΄          Συντήρηση &βιβλιοδεσία συγγραμμάτων &
                                                           λοιπών εντύπων                             500
          η΄         Έξοδα βιβλιοθήκης                                                             500
                            θ΄         Ασφάλιστρα(ακινήτων)                                                        2.000              
                             ι΄         Δαπάνες βελτίωσης κοινοχρήστων χώρων                       7.000
        ια΄        Λοιπές παροχές τρίτων                                                      5.000

3                                                                        ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                    274.000
     
         α΄        Αμοιβές Τακτικών Υπαλλήλων                                    148.000
         β΄        Εργοδοτικές εισφορές                                                     46.000
         γ΄        Αποζημίωση συντ/νων                                                    80.000

        4              ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ           25.000
                        
         α΄        Αμοιβές Ειδικών Συνεργατών                                        19.000
         β΄        Αμοιβές Τρίτων                                                                 6.000


ΚΕΦΑΛ.          ΑΡΘΡΟ         ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ

       5             ΕΞΟΔΑ Δ.Σ. – ΕΛΕΓΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –
                              ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                    125.000     
                                   
        α΄      Έξοδα κίνησης μελών Δ. Σ.                                             55.000
        β΄      Έξοδα στέγασης Δ. Σ.                                                      30.000
        γ΄      Έξοδα κίνησης Αιρετών Συμβούλων                              10.000
         δ΄      Έξοδα στέγασης Αιρετών Συμβούλων                           6.000  
         ε΄      Περιοδείες Δ. Σ.                                                                 5.000
        στ΄     Μεταφορικά οικοσκευών                                                  5.000
         ζ΄      Λοιπά έξοδα Δ. Σ. & Αιρετών Συμβούλων                      7.000
         η΄       ‘Εξοδα Ελεγκτικής Επιτροπής                                       7.000
           
       6                               ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ                           35.000
                                         
         α΄      Διδασκαλικό Βήμα                                                         15.000
         β΄      Επιστημονικό Βήμα                                                       10.000
         γ΄      Λοιπές εκδόσεις                                                             10.000
             
        7                  ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  225.000

           α΄      Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                  20.000
           γ΄      Αγορά ακινήτου                                                          205.000

8                                                         ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ                                        150.000
          
         α΄     Επιστροφή εγγυήσεων προμηθευτών                            5.000
         β΄     Ενίσχυση αναξιοπαθούντων εκπαιδευτικών                 30.000
         γ΄      Επιστροφή Πιστωτικών υπολοίπων Συλλόγων             5.000
         δ΄      Χορήγηση μικροδανείων σε υπαλλήλους ΔΟΕ           10.000
         ε΄      Λοιπά δάνεια                                                                    60.000
         στ΄     Λοιπά αχρεωστήτως καταβληθέντα                             40.000
        9                     ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ                               42.000

           
         α΄      Διάφοροι φόροι – τέλη                                                 12.000
         β΄      Μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α.                                             30.000

      10               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ                      566.620
                                  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                 2.724.020                   

                       Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου